Privacy Policy

Welkom op de website van Kultuurfaktorij Monty (kortweg: Monty). Op deze webpagina vind je informatie over over het privacybeleid.

De medewerkers van Monty wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers.

We behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen we persoonsgegevens verwerken. Je kan daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • voorstelling
 • nieuwsbrief
 • educatieve activiteiten
 • website
 • reageren op uitnodiging
 • zaalverhuur
 • persberichten

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kan denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wil je een volledig overzicht van je gegevens dan kan je een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met jouw gegevens?

We verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling, zaalverhuur);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. tot de voorstelling);
 • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op jouw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

 • Als je gedurende vijf  jaar geen ticket bij ons hebt gekocht of anderszins een product of dienst van ons hebt afgenomen, dan anonimiseren we je aankoop.
 • Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot het moment dat je je afmeldt.
 • Hebben we je persoonsgegevens omdat je bij ons een zaal of lokaal hebt gehuurd, dan houden we je gegevens vijf jaar bij.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Wat gebeurt er met mijn registratiegegevens n.a.v. corona-maatregelen?

Op basis van de maatregelen genomen in het kader van de veilige heropstart en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn we verplicht om de contactgegevens van elke bezoeker tijdens onze voorstellingen en in ons café te registreren.

Dit is bepaald door het Basisprotocol Cultuur – Basiskader voor een veilige heropstart in de cultuursector, opgesteld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Alsook door de maatregelen gedefinieerd in de Sectorgids Professionele Kunsten, een initiatief van Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en Sociaal Fonds Podiumkunsten.

We bewaren je gegevens voor een duurtijd van 30 dagen, vervolgens worden ze vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing – of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”).

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

De Monty heeft overeenkomsten met firma’s die mee de hierboven beschreven doeleinden uitvoeren. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de website-omgeving (webhosting) en ticketing;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen…);
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. We hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de GDPR oftewel AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Monty kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Bij de nieuwsbrief is er onderaan een link waarmee je eenvoudig kan uitschrijven. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vraag of verzoek richten aan Data Protection Officer, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen of [email protected].

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en kondigen dit aan op onze website.